ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

Top 100 Billboard Hot 100 Songs April 25, 2015

การวิจัยเชิงสำรวจ ( Survey Research)

การวิจัยเชิงสำรวจ (Surveys) ใช้ในกรณีใดบ้าง?

นักวิจัยใช้การวิจัยเชิงสำรวจในกรณีต่อไปนี้
1.เพื่อพรรณนาหรือบรรยาย (Describe) ทัศนคติ หรือพฤติกรรมของประชากรที่ศึกษา
2.เพื่ออธิบาย (Explain) ความสัมพันธ์ ด้วยการแสดงเหตุผลให้เกิดความน่าเชื่อถือในสิ่งที่เราอธิบาย มิใช่บรรยายเพียงอย่างเดียว
3.เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน
4. เพื่อท้าทายทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง
5.เพื่อประเมิน (Evaluate) สถาบัน (องค์กร) หรือโครงการใดโครงการหนึ่ง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงสำรวจที่ใช้บ่อยได้แก่ การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม (Questionaires) เช่น แบบสอบถามที่ใช้ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศที่สำนักวิจัยต่างๆดำเนินการทำโพลอยู่ในปัจจุบัน 

ด้วยเหตุนี้การวิจัยเชิงสำรวจจึงเริ่มต้นด้วยการกำหนด จำนวนของปัจเจกบุคคลที่เราจะศึกษาหรือจำนวนบุคคลที่จะตอบแบบสอบถาม กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การกำหนด ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง นั่นเอง 

บุคคลเป้าหมายที่เราจะทำการศึกษานี้ อาจจะเป็นสถาบัน หรือองค์กร หรือประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ผู้สูงอายุในเขตอำเภอหนึ่ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแห่งหนึ่ง หรือประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการเรื่องหนึ่ง นักวิจัยหน้าใหม่มักจะเริ่มทำการวิจัยที่มุ่งการสำรวจบุคคล
เมื่อนักวิจัยกำหนดบุคคล หรือกลุ่มตัวอย่างที่จะทำการศึกษาได้แล้ว ขั้นต่อไปก็เป็นการตัดสินใจว่าจะถามเรื่องอะไรบ้างและถามอย่างไร ซึ่งเป็นการเริ่มต้นจัดทำแบบสอบถาม (Questionaires) นั่นเอง 
ลองตามลิงค์ไปดูการวิจัยเชิงสำรวจของ นิดาโพลและสวนดุสิตโพล ที่นำเสนอไว้แล้วนะครับ